was successfully added to your cart.

Cart

Understanding liabilities in balance sheet o SALN

Balance sheet ang tawag sa listahan ng mga ari-arian mayroon ang isang tao, kumpaniya o organization. Ipinapakita din nito kung ang mga ari-arian ay galing sa utang (liabilities) o sariling kapital (equity).

Tinatawag din itong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).

Liabilities

 Liabilities ang tawag sa mga utang ng tao, kumpaniya at korporasyon. May dalawa itong klase batay sa gaano katagal itong mababayaran.

Short-term o current liability ang tawag sa mga utang na dapat bayaran sa loob ng isang taon. Long-term o non-current liability ang tawag kung ang utang ay babayaran ng higit pa sa isang taon.

Paglalagay ng asset, liability at equity sa housing loan

 Halimbawa, humiram ka ng pera sa bangko upang bumili ng bahay. Nagkakahalaga ang bahay ng PhP3 millyon.

Nagbigay ka ng down payment na PhP1 million kaya PhP2million na lang ang inutang mo sa bangko.

Sa balance sheet, ilalagay mo sa assets ang kabuuang PhP3 milyong halaga ng bahay. Sa kabilang bahagi naman, ilalagay mo ang PhP2 million bilang utang at PhP1 million bilang iyong equity.

Short-term versus long-term liability

Ang pinirmahan mong housing loan sa bangko ay babayaran mo sa loob ng sampung taon in equal monthly payments.

Ibig sabihin, PhP200K na bahagi nito ay kailangan mong bayaran sa susunod na 12 buwan. Ang bahaging ito ng utang mo ay mapupunta sa short term liabilities.

Ang natitirang PhP1.8 million ay babayaran mo sa susunod na siyan na taon pagkatapos ng unang taon ng pagbabayad. Ang bahaging ito ay mapupunta sa long-term liabilites.

Halimbawa ng short term liabilites

 Ito ang mga karaniwang halimbawa ng short term liabilities:

 • Credit card balance
 • Salary loan
 • Loans galing sa informal money lenders tulad ng five-six, Bumbay o Turko
 • SSS/GSIS / Pag-IBIG salary loans
 • Personal bank loans

Halimbawa ng mga long term liabilities

Ito ang mga halimbawa ng long term liabilities:

 • Car loans
 • Home loans (housing loan or mortgage)
 • Business loans

Limits ng liabilites

Sa personal finance, ang maximum monthly amortization o bayad kada buwan dapat sa utang ay hindi lalagpas sa 20% ng kabuuang kita. Sa balance sheet ang kabuuang ari-arian ay dapat higit pa sa katumbas ng 1.5 times ng liabilities.

Use for productive purposes

 Maganda ang loan kung ito ay ginagamit para sa bagay na kumikita. Kung hindi, iwasan ang loan at gamitin ang savings o sariling kapital para dito.

USEFUL RESOURCES

Sources of information and practical tips on money management

Different kinds of investments

Preparing for retirement

How are articles on retirement

 1. 10 Commandments of retirement
 2. Mga kinakatakutan ng retirees at paano ito paghahandaan
 3. Magkano ang matatanggap mong SSS pension upon retirement
vincerapisura.com


Watch videos on money management

Watch Usapang Pera episodes

Subscribe to Usapang Pera Youtube channel

vincerapisura.com


Get in touch with Sir Vince

Message Sir Vince through FB messenger

Send an email to Sir Vince

Like Vince Rapisura page

vincerapisura.com


Join online groups of Sir Vince

Join Usapang Pera Group

Join Sir Vince blog newsletter

vincerapisura.com


vincerapisura.com


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: