Budgeting made easy: Ang 5-15-20-60 rule sa budgeting

Karamihan sa mga budgeting tools ay para makapag-focus ka sa iyong mga gastusin at mabantayan mo ito lagi.  Ngunit maraming tao ang nahihirapan sa ganito sa iba’t ibang dahilan.

Una, wala silang tiyak na panuntunan kung magkano dapat ang bawat item.  Ikalawa, napakaraming  pagkakagastusang item.  Ikatlo, mahirap ipag-classify ang mga gastusin.  Ang ilan ay mula sa gastos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain at transportasyon. Ang iba naman ay mula sa mga utilities at subscriptions, na lingguhan o buwanan ang bayad.

Nariyan din ang mga kailangang gastusan at mga emergency na gastusin na hindi mo matantya kung magkano.  Hindi mo na minsan alam kung saan at paano ililista, hanggang sa sumuko ka na lamang.

Ang ikaapat at pinakamahalagang dahilan sa hindi pagba-budget ay karuwagan sa pagharap sa katotohanan.

Sa pagba-budget, sundin ang 5-15-20-60 rule.

Una, itabi ang 5% ng buwanang sahod para bumili ng insurance o para bayaran ang insurance premiums, 15% sa ipon, 20% sa mga hiniram, at 60% para sa mga gastusin.

Ang lahat ng porsyento ay dapat na nakabatay sa gross salary at hindi sa net salary. Ang ibig sabihin nito, kita muna bago buwis at hindi pagkatapos ng buwis.

Kapag tiningnan natin ang figures bago ang buwis, hindi makakasabay ang ating ipon at insurance sa inaasahan nating halaga ng ating mga gastusin.  Mas magiging magastos ito kaysa sa ating inaakalang kaya natin.

Ang kagandahan ng 5-15-20-60 rule ay ang kasimplehan nito.  Nawawala ang mabusising pag-iisa-isa ng mga bagay na gagastusan na karaniwang nauuwi sa kakapusan ng cash para sa insurance at savings.

Nagagawa nitong makabuo ng budget para sa mahahalagang elemento para sa epektibong personal financial management muna, at ang budget para sa iba pang gastusin sa susunod.  Sa ganitong kaso, okay lang anuman ang gastusin mo basta’t may  nakalaan para sa iyong insurance at mga pinagsama-samang ipon.

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: