Understanding PERA account

Investment Manager

Ang investment manager ang gumagawa ng decision para at alang-alang sa contributor. Ito ang katiwala at may pananagutan sa PERA investments.

Custodian

Ang custodian ang tumatanggap ng lahat ng pondo ng PERA. ITo ang nangangalaga ng lahat ng original securities at mga katibayan ng investment.

Mga maaring investment sa PERA

 Ang mga sumusunod ay ang mga investment na maaring maipaloob sa PERA:

  • Unit investment trust funds (UITF) mula sa mga bangko
  • Mutual fund (MF)
  • Annuity contract
  • Insurance pension product
  • Pre-need pension plan
  • Shares of stock o iba pang securities na nakalista at kinakalakal (traded) sa isang local exchange
  • Exchange traded funds (ETF)
  • Government securities

Dahil malaki ang tax benefit sa PERA, kinakailangang may Tax Identification Number (TIN) galing sa Bureau of Internal Revenue (BIR)