Paano Makaaalis sa Maling Pagkakautang?

Anu-ano ang mga tanda na mali ang ginagawa mong pag-utang? Narito ang mabilis na test:

  • Nangutang ka ba sa mga pagkakataong gipit ka o ang iyong pamilya?
  • Mas madalas ka bang mangutang kapag may lubhang pangangailangan?
  • Nangungutang ka ba kapag may mga binibili?
  • Binabayaran mo lamang ba ang minimum na halagang kailangang bayaran sa iyong credit card?
  • Kumuha ka ba ng postpaid plan na nangangailangan ng lock-in period upang magkaroon ng smartphone (pinakabagong cellphone) na hindi mo naman mabibili kung hindi kukuha ng plan?

Kung oo ang iyong sagot sa alinman sa mga tanong na ito, mali nga ang iyong pag-utang.

Mapapansing binibigyang-diin sa pamagat ng seksyong ito ang maling pag-utang sapagkat mayroon tayong maituturing na tama’t mabuting pag-utang na kasalungat ng una. Hindi naman kasi mali at masama ang lahat ng utang.

Paano nga ba matutukoy kung tama o mali ang isang utang

Simple lamang.

Kung nangungutang/nanghihiram para sa di-produktibong layunin, o kung walang anumang pumapasok na kita upang bayaran ang halagang inutang/hiniram kasama ng mga interes nito,  mali nga ang utang na ito. Tila doble-talim na espada ang utang – maaari ka nitong gawing mas mayaman o lalong mahirap, depende sa kung paano ito gamitin at pamahalaan.

Noong 2008, natuklasan sa pananaliksik ng SEDPI katuwang ang Opportunity International na 95% ng mahihirap ang umuutang bilang pang-agapay o coping mechanism sa oras ng kagipitan o naghihiram ng pera kung may lubhang pangangailangan.

Sa ibang pananaliksik na isinagawa ng Cordaid noong 2013 pagkaraang manalasa ng Bagyong Yolanda, nanghiram/nangutang ang lahat ng mahirap na pamilyang naapektuhan nito bilang pang-agapay na makabangon matapos ang sakuna.

Ipinaliwanag ng mga kalahok sa pananaliksik na ginamit nila ang kanilang inutang para bayaran ang mga gastusin sa pagsasa-ayos ng mga pinsala ng bagyo at sa pang-araw-araw na pangangailangan upang mabuhay. Malinaw na di-produktibo ang paggamit sa utang at inilalagay nito ang nanghiram sa alanganin at mahirap na posisyon.

Sa panahon ng kagipitan, hindi utang bagkus ipon at insurance ang financial product na angkop na gamitin. Marami sa inyo ang huli na nang matutuhan ito, ngunit huwag mangamba. Mayroong pag-asa. May paraan upang makaalis sa ganitong sitwasyon.

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: