Emergency Savings o Emergency Fund

Ang unang uri ng savings na dapat mong maitaguyod ay ang emergency savings. Paulit-ulit kong idiniriin ang emergency savings, pero ano ba talaga ito?

Batay sa pananaliksik ng SEDPI noong 2008, nalaman naming itinuturing ng mga Pilipino na emergency ang mga pangyayaring biglaan o hindi inaasahan, na may mga pinansiyal na implikasyon at mapanganib na elementong nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng pagkabalisa.

Kung gayon, ang emergency savings ay isang financial instrument upang matugunan ang mga pinansiyal na implikasyon sakaling may mangyaring emergency na tulad ng nailarawan sa itaas. Ilan sa mga karaniwang emergency na hinaharap ng mga tao sa kanilang tahanan at komunidad, sa pagkakasunod-sunod na lebel ng kahalagahan, ay sakit, bagyo, aksidente, sunog, baha, pagnanakaw, at kamatayan.

Kasama sa iba pang emergency na binanggit ang lindol, ang pag-atake ng mga peste sa tanim at livestock, tsunami o mga higanteng daluyong, mga bagyo sa dagat, pagguho ng lupa, at tagtuyot. Lahat ng mga emergency na ito ay insurable risk.

Ang iba pang mga emergency na hindi nabibilang sa mga insurable risk ay ang pagkalugi o pagkabigo ng negosyo, kawalan ng trabaho, malubhang pagkakautang at mga away sa kalye.

Emeregcy savings = 9 na buwan na gastos

Ang ideyal na halaga para sa emergency savings ay katumbas ng siyam na beses ng mga gastusin mo kada buwan o anim na beses ng iyong kita kada buwan. Mabuti nang itakda sa halagang iyon ang emergency savings para mayroon ka ring sapat na panahon upang makabawi mula sa pinagdaanang emergency.

Halimbawa, kung mawalan ka ng trabaho, at least meron kang siyam na buwan na palugit para makahanap ng mapapasukan. Hindi mo na kailangang problemahin kung saan ka kukuha ng pera para sa pagkain, tubig, kuryente, internet, upa o mortgage.

Gayunman, dahil karamihan ay hindi naman inililista ang kanilang buwanang gastusin, puwede ring mag-ipon ng katumbas ng anim na buwang kita.

Bakit ang laki ng kailangang ipunin?

Ito ay para makapaghanda ka para sa matitinding emergency tulad ng aksidente, kamatayan, o sakit. Apat hanggang anim na buwang kita ang kakainin ng pagpapa-ospital, kung wala kang insurance. Ganoon din para sa pagpapalibing.

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: