2. Free yourself

Kung meron kang pagkakautang, unahing gamitin ang Christmas bonus o 13th month pay sa pagbabayad nito. Walang tatalo sa gaan ng pakiramdam kapag napalaya mo na ang sarili mo sa pagkakakulong sa utang.

Maari din itong gamiting pambawas sa utang, kung hindi kayang i-fully pay ang loan, para lumiit ang monthly amortization mo o kaya naman ay umikli ang loan term.

Read “Utang 101” para sa mga guidelines kung papano i-manage ang utang.