Present Value (PV) versus Future Value (FV)

Ang dapat tandaan sa mga halimbawang binigay ko ay ito: kailangang ikumpara ang halaga ng pera o ari-arian sa parehong panahon upang malaman ang tunay na halaga nito.

Illustration 10: