Maging tapat sa mga empleyado

Panatalihing magkaroon ng two-way communication sa family business – pareho sa mga kamag-anak at hindi kamag-anak. Sa pamamagitan nito magkakaroon nang maayos na feedback at maaatim ang mga goals sa business.

Para mapalakas ito, magkaroon ng company outing o team building activities na kasama ang lahat.

Ihiwalay ang mga gastusin at ari-ariang personal sa family business

Karaniwan itong problema sa family business. Mahirap paghiwalayin ang gastos at ari-arian sa negosyo at sa personal. Kaya dapat kumuha ng maayos na accountant o kaya naman ay bookkeeper upang mapanatili ang malinaw na pagkakahiwalay nito.

Halimbawa, kung ang sasakyan ay ari-arian ng negosyo, kinakailangang lagyan ito ng proseso o sistema kung sino ang maaring gumamit nito. Ang basta-bastang pagibibigay ng permiso sa mga kamag-anak na gamitin ito ay magdudulot ng kalituhan sa buong negosyo.

Ganoon din sa gastusin. Iwasang ilagay ang lahat ng gastos sa bahay sa negosyo dahil hindi ito makatarungan.

Magtatag at gumamit ng family council

May mga miyembro ng pamilya na maaring iba ang plano sa pagpapalago ng negosyo o kaya naman ay iba ang prayoridad sa buhay. Ang pagkakaroon ng family council ang makakalutas sa mga ganitong sitwasyon.

Ang family council ay isang structure sa negosyo kung saan kinabibilangan ito ng mga kamag-anak na empleyado o mga kamay-ari sa negosyo. Sila ang gumagawa ng plano para sa negosyo na tinatawag a strategic plan kung saan sinasaklaw nito ang plano sa negosyo ng tatlo hanggang sampung taon.

Maaring magkaroon ng monthly meeting ang family council o kaya naman ay gawin itong mas madalang, depende sa laki at pangangailangan ng negosyo. Sa family council ginagawa ang pagpaplano sa bawat miyembro ng pamilya para sa kanilang professional growth; plano para sa pamilya at mga kakailanganin nitong ari-arian sa hinaharap; at ang nauna ko nang nabanggit na business plan o strategic plan para sa negosyo.

Maging fair at transparent

Tunay na maraming pribilihiyong makukuha ang isang kapamilya sa family business. Pero kinakailangan pa ring maging maingat sa pagpapalakad nito sa pamamaraan na makatarungan (fair), tapat at malinaw (transparent) sa lahat upang manatiling mataas ang morale ng lahat ng nagtatrabaho ditto – kamag-anak man o hindi.