3. Decide on timeframe and budget

Kapag napagdesisyunan na ang financial goals at naisayos na ito ayon sa kanilang prioridad, ang susunod na gagawin ay lalagyan ng budget at timeframe ang bawat financial goal.

Ang budget sa financial goals ay ang kaakibat na gastos upang matustusan ang financial goal. Halimbawa, sa financial goal na magkaroon ng matiwasay na retiement, ang mga sumusunod ay kailangang lagyan ng budget upang matupad ito: budget sa pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, tubig, kuryente at budget sa bakasyon dalawang beses isang taon.

Ang gastos ay nagpapakita ng  ating napiling pamumuhay o lifestyle dahil bawat kilos ngayon ay may kaakibat nang gastusin. Ang mas simpleng pamumuhay ay nangangailangan ng mas maliit na gastos, kaya mas maliit din ang kinakailangang paghandaang budget para dito.

Susumahin ang mga gastos upang magkaroon ng budget sa bawat natukoy na financial goal. Pagkatapos nito ay susuriin kung kailan maaring matpad ang financial goal. Ang tawag dito ay timeframe.