Para mag-register, bumisita sa (L)Earning Wealth Institute website.

  1. Ang regular registration fee ay Php 2,000.
  2. May 50% discount sa registration fee para sa unang limang participants na magrerehistro sa training.
  3. May 20% discount sa registration fee ang mga participants na magsi-share ng isang video o isang article mula sa Vince Rapisura Facebook page at ita-tag ang sampung mga Facebook friends sa post. I-send ang screenshot ng post at ipadala sa FB messenger ni Sir Vince. Doon makukuha ang coupon code.
  4. May 20% discount sa registration fee sa mga participants na nakabili na ng anumang libro ni Sir Vince. Kumuha ng selfie kasama ang libro at i-post ito sa timeline sa sariling timeline sa Facebook na naka-tag ang sampung Facebook friends. I-send ang screenshot ng post at ipadala sa FB messenger ni Sir Vince. Doon makukuha ang coupon code.
  5. May 10% discount kung magre-register sa email notification sa vincerapisura.com/blog. I-send ang screenshot ng email confirmation na matatanggap kapag registered na.
  6. Ang lahat ng discounts ay cumulative kaya maaring ma-libre kung bibilisan ang pag-register at gagawin lahat ng mga maaring discount mechanics.