Paano Makaaalis sa Maling Pagkakautang?

Kapag ginawa mo ito, nagbibigay ka ng magandang impresyon sa kanila, at higit ka nilang pagkakatiwalaan. Kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon: lender/creditor, petsa ng paghiram/pag-utang, petsa ng pagtatapos, effective interest rate o takdang halaga ng interes[1], halaga ng hulog o installment amount o pinakamababang halaga na kailangang ibayad.

Ilista ang mga utang mula sa may pinakamalaking effective interest rate hanggang sa pinakamaliit. Kailangan mo ring malaman ang orihinal na halaga ng utang na pinagkaloob sa iyo at ang kasalukuyang outstanding balance ng iyong mga utang.

Karamihan sa mga taong lubog sa utang o maraming utang ang hindi iniisip ang mga detalye ng kanilang utang. Palatandaan ito na iniiwasan mong harapin ang iyong mga utang lalo na kapag hindi mo alam ang mga detalye ng iyong utang at kung magkano pa ang utang na dapat mong bayaran sa iyong pinagkakautangan.

Mayroon akong kaibigan na lubhang baon sa utang, at nang ipalista ko sa kanya ang lahat ng kanyang utang, talagang nanginig siya. Nangungusap ang kanyang katawan.

Tumambad sa kanya ang nakasusukang listahan ng utang na siya mismo ang may gawa. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang makita niya sa unang pagkakataon ang totoo niyang kalagayang pinansyal.

Tinapos niya ang kanyang listahan, at humantong siya sa humigit-kumulang 17 pinagkakautangan. Matapos niyang maglista, namutla siya at talagang kailangan ko pa siyang pakalmahin.

Tinulungan ko siyang maging mahinahon sa katotohanang kahit papaano ay kilala na niya ang kanyang kaaway.

Ikatlo, tukuyin kung mababa sa 20% ng iyong kabuuang kita o gross income ang kabuuang halagang huhulugan o minimum na halagang kailangang bayaran. Kung lumabis ito sa 20%, makipagkasundo sa iyong creditor kaugnay ng hangganan at kondisyon ng iyong utang.

 

[1] Tiyaking naunawaan ang napagkasunduang halaga ng interes o ang porsiyento ng taunang interes. Maaaring iba ito mula sa nominal interest rate sa iyong kontrata at karaniwang mas mataas sa ginamit na flat o add-on rates.

 

vincerapisura.com