Iba’t ibang klase ng insurance

Ang insurance ay nagbibigay ng proteksyon sa mga panganib o emergencies—insurable event—tulad ng pagkakasakit, aksidente, sakuna, kalamidad at pagkamatay. May dalawang klase ng insurance – life at non-life. Life insurance … Continue reading Iba’t ibang klase ng insurance