Gaano ang kaya mong utangin at bayaran

Kaya kung mayroon kang negosyo na kumikita nang arawan, i-multiply ito sa 30 (kung pitong araw bawat linggo ang operasyon) upang makuha ang buwanang kita nito. Kung taunan namang tumutubo ang iyong kita sa investment, hatiin o i-divide ang halaga nito sa 12 upang matuos ang buwanang halaga ng cash flow.

Kung hindi regular ang halaga, tantyahin ito o gumawa ng conservative average.

Cash Flow from Business

I-download dito ang Worksheet para sa Cash Flow Analysis.

Madalas na tinitingnan ng mga pormal na institusyong pinansyal ang profitability at track record ng iyong negosyo. Kung personal ang ini-aaplay na utang, hindi madalas na hinihingi ang audited financial statements subalit maging handa pa rin upang makapagpakita ng patunay ng iyong kita (revenue/sales).

Magagawa ito sa pamamagitan ng tamang pagtatala (record keeping) ng iyong mga buwis at mga opisyal na resibong ibinigay sa mga kliyente. Makakatulong din ang listahan ng mga kliyenteng maaaring makapagbigay ng mahusay na rekomendasyon sa iyo.

Sa sandaling mayroon ka na ng mga ito, iminumungkahi kong matuos (audited) ang iyong mga libro. Gumagastos ako ng isang milyong piso sa sales o assets bilang mainam na batayan upang matuos at masuri ang iyong mga libro.

Ang mga Certified Public Accountant ang lisensyadong magbigay ng opinyon kung tumutugon ba o hindi ang iyong record keeping sa tuntunin ng pamahalaan at sa pamantayan ng pag-uulat ng pananalapi (financial reporting standards). Dahil external audit ito, mahal ang singil dito ng mga pormal na institusyong pinansyal sapagkat pinatutunayan nila ang kawastuhan ng iyong financial records.

Sa karanasan ko, kinuha ko ang serbisyo ng SGV and Company na affiliated ng Ernst and Young bilang pinakamahusay at pinakakilalang audit firm sa Pilipinas. May kamahalan ang kanilang serbisyo, ngunit ang halagang nalilikha nito sa pagtatatag ng kredibilidad at matatag na internal na kontrol, pagtugon, at praktika ang kapaki-pakinabang sa operasyon ng negosyo.

vincerapisura.com