Budgeting para sa mga self-employed na professional

Inulat ng Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (o DOLE) na noong Enero 2015, 28.2% ng mga Filipinong may trabaho sa Pilipinas ay mga self-employed professional.

Ayon sa Republic Act 7496, ang mga self-employed professionals ay ang mga taong pinagkakakitaan ang praktis ng kanilang propesyon. Halimbawa nito ay ang mga abogado, doktor, dentista, accountant, at iba pang nakarehistro sa Professional Regulation Commission.

Magkapareho ng problema ang self-employed professional at micro-entrepreneur sapagkat hindi regular ang pagpasok ng kita nila. May lean at peak seasons din.

Suriin natin ang budget ni Marie. Si Marie ay isang general practitioner physician, 32 anyos at wala pang asawa. Php15,000 ang sahod niya buwan-buwan mula sa trabaho niya sa isang Health Maintenance Organization.

Meron din siyang klinika kung saan kumikita siya ng kabuuang Php60,000 kada buwan. Paano mailalapat ang 5-15-20-60 budgeting rule sa kaso ni Marie? Ipinapakita ng sumunod na talahanayan kung paano dapat ilaan ni Marie ang kinikita niya.

Table 10. Sample Budget for Self-Employed Professionals

Insurance

Ang budget ni Marie para sa insurance premium ay Php3,750 kada buwan. Lagpas pa ito sa halagang sasapat para sa coverage ng life, accident, disability at medical insurance. May bentahe ang mga doktor sa gastusing pang-ospital dahil karaniwang ipinagpapaubaya na lamang ang mga bayarin sa pagpapadoktor kung doktor din ang pasyente.

Dahil dito, may kakayahan ang mga doktor na kumuha ng mas mababang medical insurance coverage. Para sa ibang mga propesyunal, tungkulin na nilang kumuha ng sarili nilang insurance.

 

vincerapisura.com


Leave a Reply

%d bloggers like this: