Ang negative effect lang rito ay kapag nilabag ang budgeting rule ay ang paghina ng sambahayan sa mga panahon ng emergency at kahirapan.

Ang ikalawang opsyon ay maghanap ng paraan para itaas ang budget para sa mga gastusin sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga kontribusyon sa mga itinakdang batas ng pamahalaan para sa benepisyo ng mga empleyado.

Ang sumusunod na table ay nagpapakita ng breakdown ng budget items, kaltas sa empleyado, at ang employee counterparts bilang mabilis na sanggunian.

Table 7. Alternatibong Halimbawa ng Budget Para sa mga Kumikita ng Minimum

Nagbabayad ng P200 ang employer para sa bawat empleyado sa PhilHealth.  Batas ito ng gobyerno bilang benepisyo sa mga empleyado para sa kanilang medical insurance.  Tulad ng ipinakita sa table, ang budget para sa insurance premium ay P525.

Maaari itong bawasan ng P200 dahil sa kontribusyon ng employer sa PhilHealth.  Ang natitirang P325 ay magagamit para sa term insurance na sasaklaw sa death, accident, at disabilities.

Nag-aalok ang mga micro-insurance companies ng mga insurance products para sa maliit na halaga ng premium.  Sa ganitong kaso, ang benepisyo ng empleyado – ang P200 na kontribusyon ng employer sa PhilHealth – ay nababawas at naidadagdag sa budget para sa mga gastusin.

Ang mga kumikita ng minimum wage ay nagbibigay ng kontribusyon na P100 para sa Pag-IBIG at P381.50 na retirement contribution sa SSS.  Maikakategorya ang dalawang ito bilang investment.

Sa katagalan, maaari ring isaalang-alang ang kontribusyon ng employer na P873.50 para sa Pag-IBIG at SSS bilang bahagi ng investments.  Ang halaga nabawas mula sa knotribusyong ito ay P1,355.

Kailangang bigyang-diin na ang dalawang long-term saving program ay makukuha lamang sa retirement ng employee.  Ito ay sa pagdating niya sa edad na 60.  Gayunpaman, ito ay mai-kakatergorya bilang investment.

Loans

Kung walang loan ang empleyado at kakayanin niyang mabuhay na wala ito, iminumungkahi kong ang natitirang P745 na budget ay itabi para sa investment.  Maaari itong ipunin sa bangko para lumago at maaaring i-invest sa mas mataas na financial instruments.

Kung may pangangailangang mag-loan, ang payo ko ay limitahan ng empleyado ang kanyang bayarin sa P745 kada buwan para makasunod pa rin sa 20% na budget rule para sa investment at loan payments.

Ang kabuuang halaga na nababawas matapos ang maisaalang-alang ang kontribusyon ng employer at employee ayon sa mandatong benepisyo ng gobyerno ay P1,555.00.  Sa ikalawang opsyon na ito, tumataas ang halaga ng budget ng halos 25% mula sa P6,300 (P10,500-4,200) patungo sa P7,855.00 (P10,500-P2,645).

Tungkol naman sa 13th month pay, iminumungkahi kong itabi ito para sa emergency savings.  Hindi naman kasali ang 13th month sa regular na buwanang sahod kaya’t mas madali na hindi ito isipin bilang extra income na maaaring gastusin.

Huwag gastusin ang 13th month pay sa mga selebrasyon na siyang pinakamabilis na temptasyon matapos matanggap ang pera lalo pa’t ibinibigay ito tuwing magpapasko.  Kung mayroon naman para sa emergency savings, ang 13th month pay ay maaaring gamitin para sa investments at hindi bilang dagdag na pera para sa mga gastusin.

Bawat empleyadong kumikita ng minimum wage ay kinakailangang makahanap ng paraan para makapagtabi ng emergency savings at gayundin ng iba pang investments.

vincerapisura.com