Budgeting para sa mga empleyado sa middle-to-top-management

Sa panahong iyon, makaiipon na dapat si Richard ng Php1,920,000 na may interes na Php759,232.20 para sa kabuuang halaga na Php2,679,232.40. Lagpas pa ang halagang ito sa kakailanganin niya upang mapaaral ang mga anak niya sa kolehiyo.

Alalahanin na sa mga pagkukuwenta natin dito, hindi pa natin naisasaalang-alang ang mga pagtataas ng suweldo. Lalaki pa ang maiipon niya kung isasama ang karagdagang sahod.

Buwis

Pinakamalaking kawalan ang buwis ng mga empleyado sa middle-to-top management. Gayunman, huwag masamain ang buwis. Kailangan natin ang buwis upang mapaunlad ang kalagayan ng Pilipinas. Dapat itong bayaran. Kung magkano ang dapat ibayad, hahayaan ko na lang na iba ang magpasiya.

Dahil may asawa si Richard, meron siyang Php50,000 na deduction sa kanyang taxable income. Kalipikado bilang dependent ang kanyang apat na anak. Ang bawat dependent ay katumbas ng Php25,000 na deduction sa taxable income.

Ang total deduction sa taxable income niya kung gayon ay Php150,000. Ang kabuuan ng income ni Richard ay Php600,000 kada taon. Ang taxable income niya, Php450,000. Ang tax bracket niya kung ganoon ang kanyang taxable income ay Php50,000, dagdagan na lang ng 30% ng halagang lalabis sa Php250,000.

Ang buwis na kailangan niyang bayaran kung gayon ay Php110,000 kada taon o 9,166.67 kada buwan. Ang tax rate niya ay 18.33%.

Itataya kong karamihan sa mga empleyado sa middle-to-top management ay lumalagpas sa inilaang halaga para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Medyo mahirap ding pagsikapang mas mababa lamang sa kalahati ng kabuuang sahod ang gagamitin.

Sa yugtong ito, madaling umangal at isawalang-bahala ang 5-15-20-60 budgeting rule. Ang makatitiis ang siyang magtatamasa ng ginhawa.

Expenses

Para sa mga pang-araw-araw na gastusin, paniguradong mas madali para kay Richard na gamitin ang budget na ito kumpara sa mga minimum wage earner at mico-entrepreneur. Magkakatalo na lang kung pipiliin ni Richard na mamuhay nang simple o hindi, kung lalabanan niya ang tukso ng agarang pagpapabuti ng pamumuhay.

Ang income ng isang tao lamang sa tahanan ang ipinakita sa paglalarawan sa itaas. Mas may palugit para sa pang-araw-araw na gastusin at pagpapalaki ng investment kung may kinikita rin ang asawa ni Richard.

Kailangang tandaan parati na ang pagpapaliban ng paggasta ang magsisigurong masusunggaban mo ang mga oportunidad. Kung mapangangasiwaang mabuti ang mga oportunidad na iyon, higit pang lalaki ang financial returns o tubo na maaari mong makuha.

vincerapisura.com